REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU DO WAKEBOARDU WAKE ZONE STAWKI

 
 
Wyciąg Nart Wodnych i Wakeboardu
 
Wake Zone Stawiki w Sosnowcu
 
 
 
 
 
REGULAMIN
 
 
 
 
Właścicielem Wyciągu do Nart Wodnych i Wakeboardu, zwanego dalej wyciągiem jest:
Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, zwanym dalej AS Stawiki, tel: 666617717 strona internetowa:
 
www.wake-zone.pl, e-mail: info@wake-zone.pl
 
1.     Każda osoba korzystająca z wyciągu (zwana dalej użytkownikiem) ma obowiązek zapoznania się i stosowania się do przepisów niniejszego regulaminu.
2.     Wyciąg obejmuje obszar akwenu wodny wraz z przyległymi pomostami i plażą oraz strefą relaksu.
 
3.     Jednocześnie z wyciągu może korzystać maksymalnie 1 osoba, zaczepionych poprzez linkę holowniczą do liny wyciągu.
 
4.     Lina wyciągu osiąga prędkość:
 
a)  do 30 km/h – prędkość „rekreacyjna”,
 
6.          Wyciąg czynny jest w godz. 10-20. Godziny funkcjonowania wyciągu mogą ulec zmianie w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych, organizowania imprez oraz zawodów, przeprowadzenia koniecznych prac serwisowych itp. Informacje o zmianach w okresie funkcjonowania wyciągu będą wywieszone na tablicy informacyjnej oraz na fanpege’u Wake Zone Stawiki.
 
7.          Przed rozpoczęciem korzystania z wyciągu, użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego postanowień oraz zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 
8.      Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
 
9.      Korzystanie z wyciągu odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 
10.       Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą i w obecności opiekunów prawnych.
 
11.       Przed skorzystaniem z wyciągu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na tablicy informacyjnej
 
12.       Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi wyciągu.
 
13.       Na wyciągu obowiązuje nakaz noszenia kasku oraz kamizelki asekuracyjnej.
 
14.       Przed rozpoczęciem jazdy użytkownik ma obowiązek dokładnie dopasować i sprawdzić sprzęt, kask oraz kamizelkę asekuracyjną.
 
15.       Uchwyt linki holowniczej należy trzymać wyłącznie w rękach. Zabronione jest zaczepianie uchwytu o inne części ciała.
 
16.       Podczas jazdy każdy korzystający ma obowiązek:
 
-  zachować bezpieczny tor jazdy,
 
-  wszelkie ewolucje wykonywać w sposób bezpieczny dla siebie i innych korzystających,

 
16.       Po upadku należy natychmiast puścić uchwyt.
 
 
17.       Użytkownik zobowiązany jest do zasygnalizowania zakończenie korzystania z wyciągu.
 
18.       Użytkownicy wyciągu trenujący dokładność wykonywanych ewolucji bądź powtarzalność prowadzonego cyklu treningowego mają do dyspozycji wykwalifikowany personel (trening manualny) oraz kostium do rejestracji biomechaniki oraz fizjologii ruchu (trening funkcjonalny).O wyborze trybu treningowego decyduje Operator Wyciągu.
 
19.       Rodzaje karnetów i ich ceny określa udostępniony użytkownikom cennik. Płatności dokonujemy przelewem online poprzez serwis DotPay lub za pomocą karty Visa lub Mastercard.
 
 
20.       Każdy karnet jest karnetem imiennym. Przekazywanie karnetów innej osobie jest zabronione. W sytuacji stwierdzenia nieuprawnionego udostępnienia karnetu przez użytkownika innej osobie, obsługa ma prawo zatrzymać karnet. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za karnet.
 
21.       Sprzedaż karnetów i wypożyczanie sprzętu odbywa się do godziny przed zamknięciem wyciągu.
 
22.       Karnet uprawniający do korzystania z wyciągu sprzedawany jest w wersjach: 15 minutowa sesja i godzinny.
 
23.       Z wyciągu mogą korzystać klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane. Odpowiedzialność za grupy zorganizowane podczas pobytu na wyciągu ponoszą ich opiekunowie lub organizatorzy grup.
 
24.       Za bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych przeprowadzonych na wyciągu odpowiadają ich organizatorzy.
 
25.       Użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu do uprawiania sportu lub będącego na wyposażeniu wyciągu.
 
26.       Za wypożyczenie sprzętu użytkownik ma obowiązek wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 
27.       Po zakończeniu jazdy użytkownik ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt.
 
28.       Elementy wakeparku (kicker, slider, funbox, pool itp.) są przeznaczone dla doświadczonych użytwników. Korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, na

własną odpowiedzialność korzystając ze sprzętu przeznaczonego do tego celu. Zabronione jest wjeżdżanie na elementy wakeparku sprzętem wyposażonym w metalowe stateczniki.
 
33.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie elementu wakeparku w przypadku korzystania z niego w sposób niezgodny z regulaminem.
 
 
34.       Każdy klient korzystający z wyciągu ma obowiązek zgłosić obsłudze wyciągu każde zauważone zdarzenie mogące zagrozić bezpieczeństwu innych korzystających.
 
35.       Zabrania się korzystania z wyciągu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 
36.       Na terenie wyciągu obowiązuje całkowity zakaz:
 
-   wnoszenia i spożywania alkoholu,
 
-   palenia tytoniu,
 
-   wjazdu na rowerach,
 
-   wstępu  ze zwierzętami,
 
-   skoków do wody z przyległych pomostów,
 
-   wchodzenia do wody wbrew zakazowi obsługi wyciągu,
 
-   pływania pod pomostami,
 
-   biegania po pomostach,
 
-   wrzucania i wpychania innych do wody,
 
-   zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu,
 
-   zanieczyszczania wody,
 
-   wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
 
-   latania dronami bez zgody operatora wyciągu
 
38.       AS Stawiki nie odpowiada za:
 
-  przedmioty wartościowe pozostawione bez dozoru na terenie wyciągu,
 
-  zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od AS Stawiki.
 
39.       Osoby niszczące wyposażenie wyciągu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. AS Stawiki ma prawo dochodzenia pokrycia szkód wyrządzonych przez klientów lub ich dzieci.
 
40.       Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu wyciągu, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.
 
41.       AS Stawiki nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 
42.       Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa obiektu.
 
43.       AS Stawiki może wykonywać zajęcia użytkownikom w trakcie korzystania przez nich z wyciągu oraz wszystkim osobom obecnym na całym terenie AS Stawiki. Wejście na teren AS Stawki oraz korzystanie z wyciągu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na publikacje jego wizerunku na stronie internetowej: www.wake-zone.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube,
 
Instagram). Zdjęcia użytkowników będą wykonywane z poszanowaniem ich prywatności oraz dóbr osobistych.
 
44.       Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. określa Klauzula informacyjna RODO - stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

45.        Skargi  i  wnioski  należy  składać  na  piśmie  na  adres  Akademia  Sportu  Stawiki  Sp.  z  o.o.  41-200
 
 
 
•     Policja -  997,
 
•     Straż Pożarna  - 998,
 
•     Pogotowie Ratunkowe - 999
 
•     Europejski numer alarmowy – 112.
 
Wyciąg został dopuszczony do użytkowania przez Transportowy Dozór Techniczny.
 
Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2019 r.
 
 
 
Zarząd Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO
 
załącznik do regulaminu Wyciąg do Nart Wodnych i Wakeboardu
 
 
 
1.      Administratorem danych osobowych użytkowników jest WAKE ZONE STAWIKI Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 22 /4B.
 
2.      Kontakt pod adresem e-mail: pod adresem: info@wake-zone.pl.
 
3.      W celu skorzystania z Wyciągu do Nart Wodnych i Wakeboardu użytkownik musi się zarejestrować poprzez stronę internetową administratora danych lub korzystając z dedykowanej aplikacji (WakeSys).
 
4.      Użytkownik jest zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, numer telefonu do osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku, zdjęcie użytkownika.
 
5.      Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia usługi polegających na korzystaniu z wyciągów do Wakeboardu i nart wodnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
6.      Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkownika także w celu marketing bezpośredniego swoich usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania jego danych osobowych.
 
7.      Dodatkowo administrator danych przetwarza dane użytkowników w celach prowadzonych działań marketingowych, na które użytkownik wyraził zgodę (wysyłka e-maili, smsów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Zgodę można odwołać przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@wake-zone.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
8.     Zdjęcia użytkowników będę udostępnianie na stronie internetowej administratora danych: www.wake-zone.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram) – w tym zakresie dane Użytkownika mogą zostać przekazane do podmiotów działających w tzw. państwach trzecich. Wskazane podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield - Programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA., na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Więcej informacji o Tarczy Prywatności jest dostępnych pod adresem www.privacyshield.gov
 
9.      Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, z usług których korzysta administrator danych(np. dostawca hostingu, dostawca systemu informatycznego, biuro rachunkowe) oraz innym uprawnionym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. organom publicznym).
 
10.   Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji usług, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń dotyczących świadczonej usługi.

11.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgodę wyraził.
 
12.    Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 
13.    Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług administratora danych.
 
14.   Teren ośrodka Wake Zone Stawiki oraz pomieszczenia wewnątrz budynku administratora danych są objęte monitoringiem audio-wizyjnym. Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia ochrony osób i mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres 3 miesięcy. Nagarnia nie są udostępnianie podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji kiedy koniczność udostępnienia nagrań wynika z przepisów prawa.

Powrót na górę strony